Parafia św. Floriana
w Proboszczewicach

Wizytacja kanoniczna parafii 2019

Program wizytacji kanonicznej
par. p.w. św. Floriana w Proboszczewicach  

przez J.E. Ks. Bpa dra Mirosława Milewskiego
11 czerwca 2019  

 

godz. 9.45 – nawiedzenie kościoła

godz. 10.00 – wizyta w Przedszkolu

godz. 11.00 – wizyta w Szkole Podstawowej w Zągotach i spotkanie z pracownikami szkoły

godz. 12.00 – wizyta w Szkole Podstawowej w Proboszczewicach i spotkanie z pracownikami szkoły

ok. godz. 13.30 - obiad

godz. 15.00 – odwiedziny chorych

godz. 17.00 – spotkanie z grupami w kościele

 

godz. 18.00 – Ingres i bierzmowanie

godz. 19.30 - kolacja

godz. 20.30 - nabożeństwo na cmentarzu zakończone Apelem Jasnogórskim
 

Spotkanie z grupami

Czcigodny Księże Biskupie!

Witamy Cię serdecznie w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej. Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Czas spotkania z Tobą, Następcą Apostołów i Pasterzem naszego Kościoła, to czas szczególnie błogosławiony. Ufamy, że wspólna modlitwa, celebrowanie Świętych Tajemnic i doświadczenie wspólnoty, umocni nas, byśmy jeszcze wierniej, zgodnie z Twoim zawołaniem biskupim „Nie lękajcie się” trwali przy Bogu. Dostojny nasz Gościu! Prosimy dziś Ciebie, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla nas. Byś zaniósł wraz z nami do Boga błagalny głos o lepsze jutro. My ze swej strony obiecujemy pamięć w naszej modlitwie. /p. Iwona i Jan Sieradzcy/.

Drogi Księże Biskupie Mirosławie!

Całym sercem przyłączam się do powitań, które w imieniu całej parafii wypowiedzieli państwo Sieradzcy. Dzisiaj przeżywamy szczególny dzień w naszej wspólnocie, bowiem wizyta pasterska, jak pisał św. Jan Paweł II w Adhortacji „Pastores Gregis”, jest „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu biskupa z wiernymi”, jest znakiem  obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój, jest umocnieniem naszej wiary, nadziei i miłości oraz potwierdzeniem jedności Kościoła, której fundamentem jest właśnie biskup, co bardzo mocno podkreślał św. Ignacy Antiocheński mówiąc, że tam, gdzie jest biskup, tam jest Kościół (ubi episcopus, ibi Ecclesia). Ostatnią taką wizytę odbył w naszej parafii Bp Piotr w 2012r.

Parafia św. Floriana w Proboszczewicach jest jedną z najstarszych wspólnot na Mazowszu, sięgającą swym rodowodem XIII w. Obecny, czwarty już kościół powstał w latach 1868-69 staraniem ks. Mikołaja Bilińskiego. Świątynię konsekrował w 1906r. bp Apolinary Wnukowski. Mimo że Proboszczewice to parafia podmiejska, jednak nie ma w sobie nic z typowego dla tego rodzaju wspólnot „chłodu”. Zameldowanych jest w niej ponad 4500 mieszkańców, ale faktycznie mieszka ok. 4000 tys. osób, czyli ok. 1300 rodzin. W ogromnej większości to katolicy, ale są też inni wyznawcy (świadkowie Jehowy - 40, zielonoświątkowscy - 4, prawosławni - 4, dwie osoby deklarują się jako niewierzący, choć są ochrzczeni). 75 par żyje w związkach niesakramentalnych. Większość z nich nie ma przeszkód kanonicznych. Usilnie zachęcamy te pary, aby uregulowały swój status. Powoli daje to rezultaty. Od ostatniej wizytacji kilkanaście takich par uregulowało swoje sprawy. To cieszy i napawa optymizmem.

W skład parafii wchodzi 17 miejscowości. Są to wioski, ale tylko kilkanaście procent mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Większość pracuje w innych zawodach, przeważnie w Płocku i jego okolicach, ale także w innych częściach kraju i poza nim.

Duszpasterstwo parafialne skoncentrowane jest głównie wokół niedzielnych i świątecznych Mszy św., w których systematycznie uczestniczy ponad 36% zobowiązanych. Cieszy systematyczny wzrost ilości przyjmowanych komunii świętych. W ostatnim roku rozdaliśmy ich prawie 50 tysięcy. Ponad 70% parafian uczestniczy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych. Dużą frekwencją cieszą się też nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w czasie rekolekcji wielkopostnych organizujemy Drogę Krzyżową ulicami Proboszczewic, w której uczestniczy kilkaset wiernych. Odprawiamy też nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe. Spora grupa parafian regularnie uczestniczy w nabożeństwach pierwszopiątkowych. Organizujemy co roku parafialne dożynki 15 sierpnia, w czasie których dziękujemy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej za plony i pracę rolników. Od momentu śmierci Jana Pawła II w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizujemy wieczorne nabożeństwa fatimskie, połączone z modlitwą różańcową. W każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św. śpiewane są Godzinki o NMP, a w każdy piątek jest wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw, rodzin i o nowe powołania do służby Bożej. Doceniając rolę małżeństwa i rodziny, co roku w święto Świętej Rodziny, organizujemy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich dla par, które obchodzą swoje jubileusze małżeńskie. Prawie 100% dzieci i młodzieży uczestniczy w katechezie szkolnej w naszych szkołach. Przy tej okazji chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę dyrekcji tych placówek i nauczycieli  z parafią oraz podziękować im za życzliwość, a przede wszystkim za świadectwo wiary, które przejawia się w uczestnictwie w rekolekcjach wraz z podopiecznymi oraz w przygotowywaniu różnych akademii o charakterze religijnym np. coroczne Jasełka czy też misteria pasyjne. Bardzo pozytywnie na religijność naszych parafian i jej ożywienie wpłynął Rok Wiary, nawiedzenie naszej parafii przez Kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, rok św. Stanisława Kostki i peregrynacja Jego relikwi. Przejawem żywej religijności parafian są też liczne pielgrzymki do różnych sanktuariów w świecie i Polsce, jak chociażby do Ziemi Świętej, Rzymu, Fatimy, Wilna, Częstochowy, Lichenia, Gietrzwałdu, Sokółki i Czerwińska. W lipcu tego roku będzie pielgrzymka do Lourdes. Dzieci i młodzież każdego roku pielgrzymują do Rostkowa, do Czerwińska i do Lednicy. Kilkunastu naszych parafian uczestniczy każdego roku w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę oraz w pielgrzymce duchowej, a także w pielgrzymce do Skępego. Dwóch naszych parafian pełni posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Jest też grupa osób, które noszą Szkaplerz Karmelitański.

Parafianie proboszczewiccy włączają się także w czynną miłość bliźniego, m.in. poprzez życzliwe przyjęcie pielgrzymów, którzy co roku wędrują z Mławy na Jasną Górę. Rodziny przyjmują ich na obiad oraz organizują poczęstunek w miejscach odpoczynku. Parafianie są też bardzo wrażliwi na potrzeby ludzi, związane ze zdrowiem, biedą i wypadkami losowymi. Więcej na ten temat powiedzą w swoich świadectwach przedstawiciele grup parafialnych, relacjonując swoją pracę. Funkcjonuje ich w naszej parafii kilkanaście. Są to: Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialna Rada Gospodarcza, która zrelacjonuje nasze dokonania gospodarcze, Parafialne Koło Caritas, Poradnictwo Rodzinne, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Lektorzy, Ministranci, Koła Żywego Różańca, Asysta Procesyjna, Chór, Zespół, Schola, Kościół Domowy, Grupa Biblijna, Oaza, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego oraz grupy współpracujące z parafią: Strażacy z OSP w Proboszczewicach i Zągotach, a także Harcerki. Był też Parafialny Zespół Synodalny i Parafialne Koło Światowych Dni Młodzieży. Na członków tych grup zawsze można liczyć. Chętnie włączają się w różne prace w kościele i przy kościele, pomagają w organizacji pikników charytatywnych, kiermaszów, Orszaku trzech Króli i innych. Przy tej okazji, w obecności Księdza Biskupa, chciałbym im za tę współpracę, życzliwość, bezinteresowność, dobre rady a czasem i słowa krytyki serdecznie podziękować.

Tak jak każda wspólnota borykamy się też z problemami. Do najważniejszych należy problem cierpienia związany z chorobami, starością, samotnością i różnymi nałogami. Staramy się im zaradzić przede wszystkim przez modlitwę oraz w miarę możliwości jakąś konkretną pomoc.

Na koniec, Księże Biskupie, chcę podziękować, zwłaszcza tutaj zebranym, ale także wszystkim naszym parafianom za troskę o wiarę, o chrześcijańskie wychowanie dzieci, o kościół, o cmentarz, o parafię, za ofiarność, bo wszystko co zrobiliśmy dotąd w naszej wspólnocie, to dzięki ich pomocy, za życzliwość, za to że tak wielu pogłębia swoją duchowość i wiedzę religijną, bo tego chce i potrzebuje. Na ręce ks. Biskupa chcę też podziękować moim dotychczasowym współpracownikom: ks. Robertowi Banasiakowi i ks. Mariuszowi Przybyszowi oraz obecnemu ks. Dawidowi Gołębiewskiemu, który ma wiele dobrych pomysłów, jest odpowiedzialny i zaangażowany w życie parafii, jest otwarty na ludzi i im życzliwy i który wspiera mnie we wszelkich działaniach duszpasterskich.

Chcę też prosić Księdza Biskupa o błogosławieństwo dla nas wszystkich, byśmy nie ustali w drodze, by wystarczyło nam sił i chęci do dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, abyśmy wspólnie dotarli do celu naszej wędrówki, jakim jest zbawienie, życie wieczne w Bogu. /ks. proboszcz/.

Czcigodny Księże Biskupie

W Proboszczewicach w ramach Ruchu Światło – Życie działa Krąg Domowego Kościoła. Obecnie Krąg składa się z 5 rodzin i formuje się piąty rok. Trzy rodziny swoją formację kształtują w kręgach Domowego Kościoła w Płocku. Spotkania rodzin odbywają się cyklicznie i  pomagają małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Sam Bóg czyni siebie gwarantem  i zobowiązuje do ukształtowania jedności z dwojga różnych osób. W ramach Domowego Kościoła małżonkowie realizują Duchowość Chrześcijańską  poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna  modlitwa osobista  połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej        w Bogu, comiesięczny  dialog małżeński  i wynikająca z niego  reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Małżonkowie  mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.  Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Od dwóch lat przygotowujemy rozważania drogi krzyżowej, która jest prowadzona przez naszą wspólnotę w jeden z piątków Wielkiego Postu. Małżeństwa uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych, które odbywają się w trzeci piątek miesiąca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Czynnie raz w roku uczestniczymy w tej mszy św. poprzez przygotowanie oprawy muzycznej.

W tym roku w dniu 99 urodzin Jana Pawła II tj. 18 maja 2019 r. rodziny uczestniczyły w  XXII pielgrzymce rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Od kilku lat w Parafii działa  Dziecięce Koło Biblijne. 10 osób  z klas 5-6 systematycznie co tydzień, a nieraz i częściej, uczestniczy w spotkaniach, gdzie czytane i rozważane jest  pismo  św., przygotowywane    czytania  do niedzielnej  mszy św. i innych uroczystości.  Młodzież przygotowuje się do Konkursu Biblijnego, w tym roku przygotowywana była Ewangelia św. Łukasza. Do życia wiarą i ewangelią dzieci przygotowywane są już dużo wcześniej. Klasy III wzięły udział w konkursie, gdzie zaprezentowały prace na temat „ Świętowania niedzieli w rodzinie” . W finale konkursu jedno z dzieci zajęło IV miejsce. Uczniowie klas IV wzięły udział w konkursie plastycznym, gdzie miały zilustrować fragment z Ewangelii św. Łukasza. Tu również dwie prace zostały wyróżnione.

W Parafii w Proboszczewicach 24 osoby pojęły się  Adopcji Dziecka Poczętego. Codzienną modlitwą, dziesiątką różańca i indywidualnymi zobowiązaniami modlą się w intencji dzieci, które są w łonach matek. Poprzez wstawiennictwo naszej najukochańszej Matki Maryi i św. Józefa prosimy w intencji największego daru Bożej Miłości, którego rodzice są depozytariuszami, aby dał im miłość i odwagę do zachowania  życia ich nienarodzonego dziecka. Tym samym można powiedzieć starają się wypełnić testament Jana Pawła II zawarty w słowach:  „ Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”. Księże Biskupie prosimy o błogosławieństwo. /p. Irena Czubakowska/.

Czcigodny ks. Biskupie.

W naszej parafii bardzo prężnie działa grupa dorosłych lektorów. Należy do niej 25 osób, zarówno młodszych, jak i starszych – kontynuujących swą posługę lektorską od lat. Jesteśmy obecni podczas każdej niedzielnej Eucharystii. Bardzo chętnie angażujemy się w liturgię słowa zarówno podczas Świąt Bożego Narodzenia jak i  Świąt Wielkiej Nocy. Uczestniczymy także w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, przygotowując rozważania. Co roku, w czasie Triduum Paschalnego organizujemy wieczorne czuwanie przy Grobie Pańskim. Panowie lektorzy uczestniczą w czytaniu Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz w Niedzielę Palmową. Angażujemy się również w akcje charytatywne w naszej parafii, wspierając nasz Parafialny Zespół Caritas. Oprócz tego, że pełnimy posługę lektorską, jesteśmy także grupą przyjaciół. Razem z naszymi kapłanami wyjeżdżamy na kajaki oraz organizujemy wspólne spotkania przy grillu. Co roku bierzemy udział w Dniach Skupienia dla lektorów organizowanych przez Seminarium Duchowne w Płocku. Jesteśmy liczną grupą, ale mamy nadzieję, że co roku będzie przybywało chętnych parafian do głoszenia Słowa Bożego. Prosimy o błogosławieństwo. /p. Joanna Remplewicz/.

Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie.

Jako przedstawiciel grupy ministrantów działających w parafii św. Floriana w Proboszczewicach, chciałbym krótko zaprezentować naszą działalność.

W naszej parafii jest obecnie 35 ministrantów, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i liceum oraz technikum. Ich koordynatorem jest obecny ksiądz wikary Dawid Gołębiewski. Wśród naszych ministrantów działają na ten moment 1 lektor oraz dwaj ceremoniarze.  Liturgiczna Służba Ołtarza funkcjonuje w naszej parafii w sposób dobry i zorganizowany. Regularnie odbywają się zbiórki, podczas których poruszane są kwestie organizacyjne, a także, a może przede wszystkim podczas tych zbiórek odbywa się niezwykle istotna dla posługi ministranta formacja duchowa. Oprócz tych cotygodniowych spotkań na rozwój duchowy członków wspólnoty ministrantów wpływają także organizowane co roku wyjazdy na rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Ważnym aspektem działalności Liturgicznej Służby ołtarza jest także organizowanie dyżurów podczas mszy świętych w dni powszednie oraz w niedzielę i święta, dzięki czemu na mszach świętych zazwyczaj obecny jest choć jeden ministrant. Oprócz tego nasza wspólnota obecna jest w pełnym składzie podczas ważnych wydarzeń w ciągu roku począwszy od całego Triduum Paschalnego, przez odpust parafialny, po uroczyste Msze Święte pod przewodnictwem Biskupa.  Ale bycie członkiem służby liturgicznej w naszej parafii to nie tylko obowiązki, ale także liczne przyjemności. Często organizowane są towarzyskie spotkania przy grillu czy ognisku, a także podczas gry w piłkę nożną na hali sportowej czy boisku (na polu tym, uczestnicząc w licznych turniejach na różnym szczeblu, udało nam się zgromadzić kilka nagród). Co roku odbywa się także wakacyjny wyjazd w góry, który jest okazją do bliższego poznania się oraz odpoczynku po trudach roku szkolnego.

Podsumowując, działalność Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii przebiega jak najbardziej pomyślnie. Z jednej strony stanowi ona wspólnotę, w której można przyjemnie spędzić czas, ale co ważniejsze poprzez właściwą formację duchową zachęca młodych chłopców do ciągłego kształtowania swojej osobowości i stawania się coraz lepszym człowiekiem, a w konsekwencji do bycia uczniem Chrystusa i znakiem wiary dla innych ludzi. /Miłosz Bukowski/.

Czcigodny ks. Biskupie Mirosławie!

Jako przedstawiciele Parafialnej Rady Gospodarczej oraz w imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej składamy sprawozdanie z działalności w parafii pw. Św. Floriana w Proboszczewicach. Rada duszpasterska liczy 28 osób, natomiast gospodarcza 11 osób. Posiedzenia odbywają się dwa razy w roku lub w miarę potrzeby. Nasza współpraca z Proboszczem układa się prawidłowo. Ksiądz Prałat jest otwarty na wszelkiego rodzaju pomysły, propozycje, rzeczowo i merytorycznie je rozważa. I jeśli stwierdzi, że są dobre, pożyteczne, poprawią infrastrukturę i funkcjonowanie Kościoła; to chętnie je realizuje. Na stałe do kalendarza liturgicznego zostały wpisane droga krzyżowa ulicami Proboszczewic, nabożeństwo fatimskie, piątkowe Adoracje Najświętszego Sakramentu, Dzień Dziecka Utraconego, odpust parafialny ku czci Św. Floriana wraz z obchodami Dnia Strażaka oraz dożynki parafialne. Po raz pierwszy w tym roku został zorganizowany Orszaku Trzech Króli.  W sierpniu gościnnie podejmujemy pielgrzymów z Mławy zmierzających w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Największym i najpiękniejszym wydarzeniem duchowym, do którego przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, było nawiedzenie naszej wspólnoty parafialnej przez Najświętszą Maryję Pannę w kopii wizerunku jasnogórskiego. Parafianie bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do nawiedzenia: strojeniu domów, ulic, kościoła, ale przede wszystkim przez udział w rekolekcjach, przystępowaniu do sakramentu pokuty i komunii świętej. Ze wzruszeniem wpatrzeni w cudowne oblicze Matki, zawierzaliśmy Jej nasze życie. Wierzymy, że obecność Maryi wśród nas przyczyniła się do pogłębiania naszej wiary, umocnienia nadziej i zbliżenia się do Boga.

Dzięki dobrej współpracy z Księdzem Proboszczem z dużym zaangażowanie wykonano wiele prac w Kościele, jego otoczeniu, w domu parafialnym, plebani oraz cmentarzu. Nasz Kościół parafialny kilkakrotnie w swojej 150 – letniej historii był modernizowany i remontowany, zwłaszcza dach. Na chwilę obecną jest w zadawalającym stanie, lecz to nie zwalnia nas od ciągłej czujności i dbałości o jego stan. Na bieżąco i w miarę potrzeb dokonujemy konserwacji i napraw zarówno Świątyni jak i pozostałych obiektów parafialnych. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale warto przedstawić księdzu Biskupowi takie jak: remont generalny pomieszczenia chóru i zakrystii, dostosowanie instalacji elektrycznej do spełnienia określonych warunków ochrony przeciwpożarowej, wymiana oświetlenia w prezbiterium i nawach kościoła na energooszczędne, zamontowanie systemu monitoringu w postaci kamer i urządzeń nagrywających, zabezpieczenie kaplicy cmentarnej, wybudowanie specjalnego boksu do prac kamieniarskich przy cmentarzu, przeprowadzenie remontu instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła w domu parafialnym oraz  przebudowa schodów prowadzących na dziedziniec Kościoła. Była to inwestycja wymagająca dużego wkładu finansowego, prace wykonano zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków z zachowaniem pierwotnego kształtu i formy. Schody zostały wykonane solidnie, z dobrych materiałów i na pewno posłużą następnym pokoleniom. Pragniemy podkreślić, iż wszelkie informacje zarówno z działalności gospodarczej jak i przede wszystkim dotyczące duchowych spraw parafialnych, można obserwować na założonej parafialnej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook.

Podsumowując, chcielibyśmy Księdza Biskupa zapewnić, że My tu w Proboszczewicach, będziemy starali się czynić wszystko na rzecz dobra i rozwoju Naszej Ukochanej Parafii. W przyszłości czeka nas niewątpliwie wiele inicjatyw, które będą wymagały wspólnego zaangażowania. Przyszłość tę jednak postrzegamy z nadzieją, gdyż Ksiądz Proboszcz zawsze wykazuje dobrą wolę i otwartość do współpracy jak również znajdą się ludzie gotowi i chętni do pomocy dla dobra kościoła i całej naszej wspólnoty parafialnej. To przecież ludzie tworzą  nasz Kościół. Prosimy Ks.  Biskupa o błogosławieństwo. /p. Katarzyna Linowska i p. Roman Turowski/.

 Czcigodny Księże Biskupie.

W Parafialnym Zespole Caritas działa 14 osób. Szczególnymi dla nas zadaniami jest: mobilizacja charytatywna wszystkich członków zespołu, rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy oraz zorganizowanie konkretnych działań oraz współpraca z Caritasem Diecezji Płockiej. Dużą pomoc otrzymujemy od Caritas Diecezji Płockiej, naszych księży, pracowników szkoły, przedszkola i OSP w Proboszczewicach. Zespół współpracuje również z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stara Biała oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Płockiego. Otaczamy opieką osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, społecznej czy duchowej oraz zdarzeniach losowych. Głównym celem Parafialnego Zespołu Caritas jest parafialna działalność charytatywna i humanitarna, która wypływa z ewangelicznego przykazania miłości. Wiemy, że to, kim jesteśmy, jakie mamy talenty i zdolności, zawdzięczamy Stwórcy. Chrystus domaga się od każdego z nas otwarcia się ku drugiemu. Ku temu, który jest tutaj, w tej chwili. Jesteśmy otwarci dla każdego człowieka, gotowi do pomagania. Nasz zespół działa bardzo prężnie i zdecydowanie.

Dzięki owocnej współpracy z Caritas Diecezji Płockiej i Caritas Polska, braliśmy udział w kampanii ,,Polska Pomaga". Naszą działalność charytatywną oraz problem rodziny pogorzelców i rodziny z chorym dzieckiem, ukazaliśmy w TVP info i TVP3. Dzięki tej akcji, pozyskaliśmy tak bardzo potrzebne środki finansowe dla tych rodzin. Dzięki hojności wielu darczyńców udało nam się w nowym domu, u pogorzelców, p. Szczepańskich z Umienina, zamontować okna i drzwi wejściowe, założyć elektrykę, zrobić tynki, hydraulikę i co. Pozyskać styropian pod wylewki. Wylane są już posadzki. Mamy też sponsora, który przekaże wewnętrzne parapety, podłogi i 6 sztuk drzwi wewnętrznych. Caritas Diecezji Płockiej, zaraz po pożarze, przekazał pomoc żywnościową, koce i pościel. Wielką pomoc materialną pogorzelcy otrzymali od naszych księży i parafian. Otrzymana pomoc od sponsorów i wolontariuszy w zakresie prac wykończeniowych wnętrza nowego domu pogorzelców, przyczyniła się do tego, że już niedługo, ta rodzina, przeprowadzi się do nowego domu. Dziękuję rodzinom, którzy przekazują tej rodzinie meble itp. Serdecznie dziękuję wykonawcom elektryki, hydrauliki i co, ponieważ te prace wykonali na zasadzie wolontariatu. Pomogliśmy również p. Andrzejowi, który jest po udarze, załatwić wszystkie formalności dotyczące przynależności do fundacji ,,Kawałek Nieba" oraz Stowarzyszenia "Pomóżmy sobie wspólnie" w Starej Białej. Pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, za pomoc finansową, poświęcony swój czas, zdolności i umiejętności dla tej rodziny.

Staramy się pozyskać darczyńców, ale w miarę sił i możliwości, sami podejmujemy się wielu prac, prowadzenia kiermaszy, pikników, dzięki którym wspieramy potrzebujących, a w szczególności rehabilitację i leczenie Weroniki. Wykonujemy rękodzieła na akcje przedświąteczne-przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Przygotowaliśmy stroiki i ozdoby świąteczne, palmy.

Msza święta w intencji wszystkich dzieci, a w szczególności chorych, rozpoczęła piknik charytatywny w minionym roku. W tym roku Wójt naszej gminy wspiera organizacyjnie i materialnie piknik charytatywny ,,Z pomocą dla Weroniki", który odbędzie się 20 lipca na terenie OSP i parku w Proboszczewicach. Mamy już wiele uzyskanych pozwoleń, atrakcji dla dzieci i dorosłych, muzyki na żywo i wiele różnych niespodzianek.

Przy współpracy płockiego Caritasu, przeprowadzamy zbiórki pieniędzy na ,,Pola nadziei".

Koordynujemy organizowanie kolonii Caritas Diecezji Płockiej w Popowie dla dzieci z naszej parafii.

Pomagamy ojcu, który po śmierci żony, samotnie wychowuje trójkę dzieci. Gościł u nich "Mikołaj", niosąc słowa radości i otuchy oraz upominki i słodkie niespodzianki.

Siedem osób naszej parafii otrzymało ,,Karty Biedronki na codzienne zakupy" za co są niezmiernie wdzięczni bo to dla nich ogromna pomoc.

Parafialny Zespół Caritas prowadzi od wielu lat akcję „Tornister pełen uśmiechu”. Nasz zespół przekazuje plecaki, które otrzymujemy z Caritas Diecezji Płockiej. Otrzymały je najmłodsi nasi uczniowie z rodzin potrzebujących pomocy. Ofiarowane przybory szkolne przez księdza proboszcza i parafian pozwoliły na przygotowanie kompletnie wyposażonych tornistrów.

Największe słowa uznania i podziękowania składamy naszym Parafianom, którzy hojnie wspierają dzieło pomocy potrzebującym. Dzięki współpracy z naszym ks. Proboszczem, ks. Wikariuszem i Parafianami docieramy do osób najuboższych, a nasza reakcja i pomoc jest szybsza i skuteczniejsza. Podstawowym problemem jest zawsze zorganizowanie funduszy, które umożliwią realizację zadań. Pragniemy rozwijać nasze dzieło i obejmować nim coraz liczniej osoby samotne, ubogie, chore, rodziny wielodzietne i tych, którym nasze wsparcie jest niezbędne. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas jest możliwa dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności ludzi dobrej woli, za którą wyrażamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ.” To jest wspólny rezultat wrażliwości oraz zaangażowania wielu osób działających charytatywnie. Chciejmy dostrzegać bliźnich w potrzebie wierząc, że to co możemy im ofiarować, przyczynia się do umacniania w nich wiary i nadziei, a w nas miłości i radości. Serdeczne Bóg zapłać za pomoc i ofiarność. /p. Wiesława Duchewicz/.

Czcigodny Księże Biskupie

Jestem od 25 lat Parafialnym Doradcą Życia Rodzinnego. Biorę udział we wszystkich spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach, prowadzonych przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej.

W ramach „Spotkań dla Narzeczonych” prowadzę trzy spotkania. Pierwsze ma charakter ogólnego spotkania Doradcy Życia Rodzinnego z grupą narzeczonych. Kolejne dwa spotkania mają charakter indywidualnych spotkań z poszczególnymi parami w moim domu. Ponadto spotkania w moim domu, służą wyrobieniu przekonania u narzeczonych, że jestem zawsze do ich dyspozycji. Uświadamiam im, że korzystanie z doradztwa u kompetentnych osób w kwestiach związanych z miłością, płodnością, dzietnością, pożyciem intymnym, konfliktami i kryzysami nie jest objawem słabości i bezradności małżonków, ale przejawem dojrzałej troski o małżeństwo i rodzinę.

Podczas spotkań z narzeczonymi, poruszam następujące tematy:

· Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć

· Współczesne zagrożenia życia ludzkiego

· Budowanie więzi małżeńskiej

· Apostolstwo rodziny w Kościele i wychowanie dzieci

Każdorazowe spotkanie potwierdzam podpisem w "Indeksie spotkań dla narzeczonych”. Na zakończenie narzeczeni otrzymują ciekawe materiały min. książkę "Naturalne Planowanie Rodziny" wg prof. dr. med. J. Rötzera.

Poprzez spotkania z narzeczonymi, przygotowującymi się do zawarcia związku małżeńskiego, mogę dać im świadectwo, że w tych nieciekawych czasach, jest wiele pięknych, szczęśliwych i kochających się małżeństw. Małżeństw, które słowa przysięgi małżeńskiej, wcielają w codzienne życie. Dbają o dobre wychowanie swoich dzieci. Mogę też oddać hołd dla naszego Świętego Rodaka, Papieża Rodziny, który głosił: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”. /p. Wiesława Duchewicz/.

Czcigodny Księże Biskupie

Reprezentuję wokalno-muzyczny Zespół  Deo Gratias. Decyzję o wspólnej pracy na rzecz naszej parafii w Proboszczewicach, za namową i przy ogromnym wsparciu naszego opiekuna Księdza Proboszcza, podjęliśmy w  czerwcu 2013 roku.   Są w  wśród nas dorośli  przedstawiciele różnych grup zawodowych. Łączy nas wieloletnia znajomość, sympatia do siebie i wspólna pasja do muzyki. Swym śpiewem pragniemy podziękować Bogu za wszelkie łaski oraz na stałe ubogacać  niedzielną liturgię mszy świętej.  Próby Zespołu odbywają się regularnie raz w tygodniu. W swoim repertuarze posiadamy ok. 350  pieśni. Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach roku  liturgicznego jak Triduum Paschalne, Pasterka oraz takich uroczystościach parafialnych jak komunie święte, bierzmowanie, odpust parafialny, dożynki. Zdarza się też, że zapraszani jesteśmy do wykonania oprawy muzycznej  na mszach świętych rodzinnych naszych przyjaciół i znajomych jak śluby, rocznice jubileuszowe, chrzty święte czy na  mszach żałobnych. Na stałe wpisał się też w nasz kalendarz  koncert kolęd który co roku  odbywa się w naszej parafii w Wigilię przed Pasterką. Jesteśmy współorganizatorami programów okolicznościowych. Mieliśmy zaszczyt przygotować koncert, który poświęcony był obchodom 100-lecia odzyskania Niepodległości  Polski. Realizowaliśmy też programy muzyczno-słowne z okazji uroczystości maryjnych, w związku z Różańcem Fatimskim oraz Świętem Wojska Polskiego. Wspólnie z Rodzinami Domowego Kościoła, raz w roku, uczestniczymy poprzez śpiew i modlitwę w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Płocku. Spotykamy się również w czasie wolnym, ponieważ spędzanie z sobą czasu jest dla nas prawdziwą przyjemnością, a takie wydarzenia jak coroczne spotkanie opłatkowe scalają nasze relacje. Staramy się być czynnym współuczestnikami życia parafialnego. O naszym Księdzu Proboszczu, poza tym, że  jest opiekunem Zespołu, mamy podstawy powiedzieć, że jest dla nas prawdziwym przyjacielem i autorytetem. Wiele razy w czasie naszych prób dyskutujemy na tematy nie tylko religijne, a opinie, rady i wnioski do których wspólnie dochodzimy są bardzo cenne dla naszych postaw i świadomości duchowej. Prosimy Księże Biskupie o błogosławieństwo dla nas  i dla całej naszej społeczności parafialnej, aby nasza aktywność przynosiła chwałę Bogu. /p. Bogumiła Kajkowska/.  

 

 

  

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja