Parafia św. Floriana w Proboszczewicach

Sakramenty

Chrzest:

Terminy Chrztów:

- druga  niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 11:30

- dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu

- w nadzwyczajnych sytuacjach termin ustala się z Proboszczem parafii

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

- dowód osobisty rodziców

- odpis aktu urodzenia dziecka

- świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią)

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

-  w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii, zgoda na chrzest wydana przez Proboszcza parafii zamieszkania

Rodzice chrzestni

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Chrzestni spoza Parafii powinny legitymować się odpowiednim zaświadczeniem od swego księdza proboszcza. Przed uroczystością chrzcielną rodzice i chrzestni powinni skorzystać ze sakramentu pokuty, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych

Jeśli istnieje przeszkoda kościelna uniemożliwiająca zawarcie sakramentu małżeństwa, prawo kościelne zezwala na udzielenie dziecku sakramentu chrztu świętego. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka. Dzieci przyjmują chrzest w wierze swoich rodziców.

Chrzest z wody

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka, jeżeli warunki nie pozwalają na uroczysty chrzest w kościele, należy ochrzcić je "z wody" w domu lub w szpitalu, a później - w czasie ustalonym z duszpasterzami - uzupełnić obrzęd w kościele. Sakrament chrztu można udzielić tylko raz.

                                                        

BIERZMOWANIE:

Bierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum.

PAMIĘTAJ
 - jako kandydat do Sakramentu Bierzmowania ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO:

Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
 
Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;

  Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;

Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;

Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;

Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;

Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;

Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;

W okresie przygotowania obejść zgodnie z regułami - Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;

Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.

Potrzebne dokumenty:

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej


                               


Małżeństwo:

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 m-cy)

4. Dowód osobisty

5. W przypadku. gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii .

6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii .

7. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

9. W terminie późniejszym przedstawiają:

Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego

Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii

Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

· Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.

· Druga rozmowa kilka dni przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

                                       
          

Namaszczenie Chorych:

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem

• krzyż

• świece

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.
                                                                           


Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta

Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta to pierwsze z ważnych wydarzeń w życiu dziecka. To wydarzenie winno angażować rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i dziadków oraz stać się umocnieniem wiary całych rodzin. Do końca września każdego roku, rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej chodzących do Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach i Zągotach dokonują zgłoszenia dziecka do Pani Katechetki, natomiast rodzice dzieci chodzących do szkół poza terenem parafii, dokonują zgłoszenia dziecka do księdza odpowiedzialnego za przygotowania dzieci do tej uroczystości. Rodzice dzieci, które były ochrzczone poza Parafią muszą dostarczyć akt chrztu dziecka. Spotkania w kościele parafialnym z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do tej uroczystości odbywają się dla rodziców i dzieci, począwszy od października, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 10.00.
Uroczystość pierwszokomunijna w 2020 roku odbędzie się w niedzielę 17 maja na Mszy św. o godz. 11.30.
Odpowiedzialnym za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świetej jest ks. proboszcz.


 

Przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w parafii św. Floriana

Uroczystość Odnowienia Chrztu Świętego to kolejne ważne wydarzenie w życiu dziecka, w jego rozwoju wiary. To, co przyrzekali i wyznawali rodzice i chrzestni w czasie chrztu, dzieci w czasie tejże uroczystości uczynią sami. Uroczystość ta powinna być wydarzeniem religijnym całej rodziny. Rodzice dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, do 30 września do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie tych dzieci, dokonują na pobranym formularzu zgłoszenia dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się poza terenem parafii. Natomiast dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach i Zągotach rodzice zgłaszają do Pani Katechetki, również do końca września. Spotkania dla dzieci i ich rodziców odbywają się w kościele parafialnym, począwszy od października, w każdą czwartą niedzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 10.00.
W roku 2020 uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się w niedzielę 204maja o godz. 11.30

Do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjące w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości. Brak któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odłożenie odnowienia przyrzeczeń do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości (np. do przyszłego roku).

Rodzice i Kandydat do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przyjmują następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez kandydata.

 2. Systematyczny udział w spotkaniach w kościele. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu tygodnia u katechety.

3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy kandydatów.

4. Z kandydatem do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w spotkaniach uczestniczą Rodzice.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pacierza i wiedzy religijnej.

6. Kandydat otrzymuje na spotkaniu materiały bądź inne zadania do osobistej pracy. Osoby nieobecne na spotkaniu zobowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały u katechety.

7. Kandydat powinien angażować się w życie religijne (np. grupa ministrancka, schola)

8. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych jest ks. Dawid Gołębiewski.